Vedtægter

Supporter forening for Mænds Mødesteder i Esbjerg

l Navn og hjemsted

Foreningens navn er Supportersmm.dk med hjemsted i Esbjerg Kommune og adressen er formandens adresse.

2 Foreningens formål

Foreningens formål er at støtte de mange klubber i Mænds Mødesteder Esbjerg og lave arrangementer for at fremme socialt samvær blandt mennesker og modvirke ensomhed. Det sker ved supporter arrangementer og kan være:

 • Fester
 • Udflugter
 • Ferieture
 • Foredrag
 • m.

3 Medlemmer og kontingent.

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver fysisk og juridisk person, samt virksomhed der ønsker at støtte eller arbejde for Mænds Mødesteder i Esbjerg.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

4 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I ulige årstal afgår 2 medlemmer og i lige årstal afgår 1 medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand/sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt pr. e-mail med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage specifikke: arbejdsopgaver.

På generalforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 1 revisorer. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. 

5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af grund og generalforsamlingen skal da afholdes inden 6 uger efter modtagelse af begæring herom.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel med særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer via e-mail.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamling skal fremsendes skriftlig til formanden, via e-mail senest 7 dage før generalforsamlingen skal afholdes.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
 11. Eventuelt.

6 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelse.

7 Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

8 Opløsning.

Til foreningen opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningen opløsning overdrages formuen til fordel for Mænds Mødesteder i Esbjerg.

Stiftet 19. september 2017.

0

Din varekurv