Forretningsorden

Formål

Formålet med en forretningsorden er at fastlægge rammerne for, hvordan bestyrelsen skal arbejde. F.eks. hvor ofte der afholdes møder, tidsfrister for udsendelse af dagsorden og suppleanters rolle og funktion mv.

Bestyrelsens møder

Bestyrelsesformanden indkalder til møde så ofte, det findes nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom. Bestyrelsen skal afholde minimum fire møder årligt.

Møderne indkaldes af formanden 4 dages varsel.

Bestyrelsen bestræber sig på, at der afholdes møde mandage med fem ugers mellemrum og møderne starter kl. 14:15. Første møde efter konstitueringen er mandag den 30/10/2017.

Dagsorden

Sekretæren udarbejder dagsorden i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Punkter til dagsorden fremsendes sekretæren pr. e-mail senest torsdag inden bestyrelsesmødet.

Dagsorden udsendes pr. e-mail senest fredag før ordinært bestyrelsesmøde.

Sekretæren er ordstyrer på bestyrelsesmøderne.

Suppleanter

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i mødet, skal formanden eller sekretæren have besked. Afbud bør meddeles så tidligt som muligt, så en suppleant kan indkaldes.

Suppleanter holdes informeret via dagsorden og referater, så de altid er orienterede og parate til at indtræde, ved ordinært bestyrelsesmedlems afbud.

Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutningen i en sag skal udsættes til et senere møde, hvis to af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Undtaget herfra er dog sager, hvor bestyrelsen ved en udskydelse sætter sig uden for indflydelse (fx ved at overskride en tidsfrist).

Hvis afstemning mod sædvane bliver nødvendig, skal denne ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Referat

Der udarbejdes et beslutningsreferat, der indeholder en beskrivelse af den beslutning, bestyrelsen træffer. Derimod beskrives ikke de forskellige holdninger, som ligger til grund

for beslutningen. Dog kan et medlem kræve at få sit særstandpunkt ført til referat.

Før referatet offentliggøres på www.supportersmm.dk, skal det godkendes af deltagerne på bestyrelsesmødet. Det skal fremgå af referatet, hvilke medlemmer der har været tilstede.

Referatet skal være godkendt og offentliggjort, senest 14 dage efter at mødet er afholdt.

Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal nedsættes en række underudvalg til at arbejde med forskellige dele af foreningens virksomhed. Fx aktivitetsudvalg, økonomiudvalg mv. Udvalget tilegner sig særlig indsigt i emnet og forbereder punkter til drøftelse og beslutning på bestyrelsens møder.

Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsens funktionsperiode 21. september 2017 til senest 28. februar 21018, eller til ny bestyrelse er valgt på ordinær generalforsamling.

Vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde den 22/09/2017

0

Din varekurv